Suç işleyip hapis cezası alan bir kişi hasta olduğu takdir de bu cezayı erteleyebilir mi? Hapis cezasının hastalık nedeniyle ertelenme durumunu sizler için araştırdık.

Hapis cezasının ertelenmesi yasal bir haktır. Ancak herkes hapis cezasını erteleyemez, bunun için yasal olarak bazı şartlar gereklidir. Bugün yazımız da hapis cezasının hastalık nedeniyle ertelenmesi konusunu ele alacağız. Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi hususu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 16. maddesinde açıkça belirtilmiştir. İnfaz erteleme talepleri Adliyelerde bulunan infaz savcılığı bürolarına yapılır.

Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi

Madde 16- (1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanunu'nun 57. maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır.

(2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.
3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir. İnceleme sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı yerde bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, kararı veren Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir. (24 Ocak 2013 tarihli ve 6411 sayılı Kanunun 3. maddesi ile bu fıkrada yer alan “3'er aylık” ibaresi “1'er yıllık” şeklinde değiştirilmiştir.)
(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren 2 ay geçince ceza infaz olunur. (3)

(5) (Ek: 24 Ocak 2013 tarih 6411/3 maddesi) Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine 6 yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında 4. fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının dördüncü fıkrada öngörülen kısmı, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur.
(6) (Ek: 24 Ocak 2013 tarih 6411/3 maddesi) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı 3. Fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir. (1) (2)

DİP NOTLAR NELER?
(1) 25 Nisan 2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 18 Haziran 2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 79. maddesiyle, bu fıkrada yer alan “bakımından” ibaresinden sonra gelmek üzere “ağır ve somut” ibaresi eklenmiştir.
(6) (Ek: 24 Ocak 2013 tarih 6411/3 maddesi) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı 3. Fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir. (1) (2)

DİP NOTLAR NELER?
(1) 25 Nisan 2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 18 Haziran 2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 79. maddesiyle, bu fıkrada yer alan “bakımından” ibaresinden sonra gelmek üzere “ağır ve somut” ibaresi eklenmiştir.

 #ayguneshukukburosu #hukuk #hukukcu #hukukbürosu #hukukunüstünlüğü #avukat #kuşadası #hapis #ceza

Kaynak: adalet.tv